เว็บไซต์ประจำตัวอาจารย์

สาขาการบัญชี
ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ รายนามคณาจารย์ Website Google Scholar Account
1 อาจารย์
อภิญญา วิเศษสิงห์ www.elfms.ssru.ac.th/apinya_wi/ apinya.wi@ssru.ac.th
2 อาจารย์ ดร. อโนชา โรจนพานิช www.elfms.ssru.ac.th/anocha_ki/ anocha.ro@ssru.ac.th
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป วจีทองรัตนา www.elfms.ssru.ac.th/prateep_wa/ prateep.wa@ssru.ac.th
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปราณี ตรีทศสกุล www.elfms.ssru.ac.th/pranee_tr/ pranee.tr@ssru.ac.th
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นวพร ทองนุช www.elfms.ssru.ac.th/nawaporn_th/ nawaporn.th@ssru.ac.th
6 อาจารย์
นาถวีณา สินธุชัยภาคเสรี www.elfms.ssru.ac.th/natthwena_si/ natthwena.si@ssru.ac.th
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ลัดดา หิรัญยวา www.elfms.ssru.ac.th/ladda_hi/ ladda.hi@ssru.ac.th
8 อาจารย์
รุ่งลักษมี รอดขำ www.elfms.ssru.ac.th/runglaksamee_ro/ rouglaksamee.ro@ssru.ac.th
9 อาจารย์
Bella Iposada Llego www.elfms.ssru.ac.th/bella_ip/ bella.ip@ssru.ac.th
10 อาจารย์ ดร. หุดา วงษ์ยิ้ม www.elfms.ssru.ac.th/huda_wo/ huda.wo@ssru.ac.th
11 อาจารย์
รุ่งนภา สันติธรรมา www.elfms.ssru.ac.th/rungnapa_su/ rungnapa_su@ssru.ac.th
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ รายนามคณาจารย์ Website Google Scholar Account
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พยนตร์ธร สำเร็จกิจเจริญ www.elfms.ssru.ac.th/payonthorn_su/ payonthorn.su@ssru.ac.th
13 อาจารย์
สุพัตรา กาญจโนภาส www.elfms.ssru.ac.th/supattra_ka/ supattra.ka@ssru.ac.th
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนิดา สุวรรณนิพนธ์ www.elfms.ssru.ac.th/wanida_su/ wanida.su@ssru.ac.th
15 อาจารย์ ดร. ธงไชย สุรินทร์วรางกูร www.elfms.ssru.ac.th/thongchai_su/ thongchai.su@ssru.ac.th
16 อาจารย์
สมชาย บัวรุ่ง www.elfms.ssru.ac.th/somchai_bu/ somchai.bu@ssru.ac.th
17 อาจารย์
อาภาภรณ์ โพธิ์กระจ่าง www.elfms.ssru.ac.th/arpaporn_ph/ arpaporn.ph@ssru.ac.th
18 อาจารย์
ลดาพร พิทักษ์ www.elfms.ssru.ac.th/ladaporn_pi/ ladaporn.pi@ssru.ac.th
แขนงการเงินการธนาคาร
ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ รายนามคณาจารย์ Website Google Scholar Account
19 อาจารย์
รัศมี รัตนอุบล www.elfms.ssru.ac.th/ratsamee_ra/ ratsamee.ra@ssru.ac.th
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชารวี บุตรบำรุง www.elfms.ssru.ac.th/charawee_bu/
charawee.ch@ssru.ac.th
21 รองศาสตราจารย์ ร.ต.อ.(หญิง) อรุณรุ่ง วงศ์กังวาน www.elfms.ssru.ac.th/arunroong_wo/ arunroong.ar@ssru.ac.th
22 รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษฎา สังขมณี www.elfms.ssru.ac.th/krisada_su/ krisada.kr@ssru.ac.th
23 อาจารย์ ดร. วิทยา อินทรพิมล www.elfms.ssru.ac.th/vithaya_in/ vithaya.vi@ssru.ac.th
24 อาจารย์
ส่งเสริม วจีทองรัตนา www.elfms.ssru.ac.th/songserm_wa/ songserm .wa@ssru.ac.th
25 อาจารย์
กุลภัทรา ภัทรพงศธร www.elfms.ssru.ac.th/kunphattra_pa/ kunphattra.pa@ssru.ac.th
แขนงการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ รายนามคณาจารย์ Website Google Scholar Account
26 อาจารย์
ขจีรัตน์ พุ่มพฤกษ์ www.elfms.ssru.ac.th/khajeerat_ph/ khajeerat.ph@ssru.ac.th
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รสสุคนธ์ ศุนาลัย www.elfms.ssru.ac.th/routsukol/ routsukol.su@ssru.ac.th
28 รองศาสตราจารย์ ดร. ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ www.teacher.ssru.ac.th/thanasuwit_th/ thanasuwit.th@ssru.ac.th
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สิริอร จำปาทอง www.elfms.ssru.ac.th/siriorn_ch/ siriorn.ch@ssru.ac.th
30 อาจารย์
กนกวรรณ แก้วประเสริฐ www.elfms.ssru.ac.th/kanokwan_ka/ kanokwan.ka@ssru.ac.th
31 อาจารย์
เปรมใจ เอื้อจิตร์ www.elfms.ssru.ac.th/pramjai_ou/ pramjai.ou@ssru.ac.th
32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์เพ็ญ มีนคร www.elfms.ssru.ac.th/junpen_me/ junpen.me@ssru.ac.th
33 อาจารย์ ดร. ปรีชา พงษ์เพ็ง www.elfms.ssru.ac.th/preecha_po/ preecha.po@ssru.ac.th
34 อาจารย์
อรรณพ ปานพวง www.elfms.ssru.ac.th/unnop_pa/ unnop.pa@ssru.ac.th
แขนงการประกอบการธุรกิจ
ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ รายนามคณาจารย์ Website Google Scholar Account
35 อาจารย์
กวินพัฒน์ เลิศพงษ์มณี www.elfms.ssru.ac.th/kawinphat_le/ kawinphat.le@ssru.ac.th
36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ www.elfms.ssru.ac.th/duangsamorn_fa/ duangsamorn.fa@ssru.ac.th
37 อาจารย์
พัชราภรณ์ เลขยันต์ www.elfms.ssru.ac.th/pacharaporn_le/ pacharaporn.le@ssru.ac.th
38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ญาลดา พรประเสริฐ www.elfms.ssru.ac.th/yalada_po/ yalada.po@ssru.ac.th
39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ณรงค์พันธ์ รัตนปนัดดา www.elfms.ssru.ac.th/narongphan_ra/ narongphan.ra@ssru.ac.th
แขนงการตลาด
ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ รายนามคณาจารย์ Website Google Scholar Account
40 อาจารย์ ดร. ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์ www.elfms.ssru.ac.th/nattapong_te/
nattapong.te@ssru.ac.th
41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัมมามนตร์ คุณรัตนาภรณ์ www.elfms.ssru.ac.th/julairat_kh/ julairat.kh@ssru.ac.th
42 อาจารย์ ดร. พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต www.elfms.ssru.ac.th/pattana_si/ pattana.te@ssru.ac.th
43 อาจารย์
วรางคณา จิตราภัณฑ์ www.elfms.ssru.ac.th/varangkana_ch/ varangkana.te@ssru.ac.th
44 อาจารย์
จริญา โพธิเวชเทวัญ www.elfms.ssru.ac.th/jiraya_po/ jiraya.te@ssru.ac.th
45 อาจารย์
พรรณรังสี อินทร์พยุง www.elfms.ssru.ac.th/pannarungsri_in/ pannarungsri.te@ssru.ac.th
46 อาจารย์
เทพ เหมือนฟู wwwelfms.ssru.ac.th/thep_mu/ thep.te@ssru.ac.th
47 อาจารย์
ชัชรินทร์ ศาสตร์เสริม www.elfms.ssru.ac.th/chatcharin_sa/ chatcharin.te@ssru.ac.th
48 อาจารย์
ชุติมา คล้ายสังข์ www.elfms.ssru.ac.th/chutima_kl/ chutima.te@ssru.ac.th
49 อาจารย์ ดร. อิทธิภูมิ พรหมมา www.elfms.ssru.ac.th/ittipoom_pr/ ittipoom.pr@ssru.ac.th
แขนงการจัดการธุรกิจบริการ
ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ รายนามคณาจารย์ Website Google Scholar Account
50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์ www.elfms.ssru.ac.th/pisit_po/ pisit.te@ssru.ac.th
51 อาจารย์
สุรางคนา พิพัฒน์โชคไชโย www.elfms.ssru.ac.th/surangkana_pi/ surangkana.pi@ssru.ac.th
52 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ www.elfms.ssru.ac.th/sittichai_th/ sittichai.th@ssru.ac.th
53 อาจารย์
มนันยา มีนคร www.elfms.ssru.ac.th/mananya_me/ mananya.me@ssru.ac.th
54 อาจารย์ ดร. ปรมัตถ์ ชุติมันต์ www.elfms.ssru.ac.th/poramatdha_ch/ poramatdha.ch@ssru.ac.th
แขนงธุรกิจระหว่างประเทศ
ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ รายนามคณาจารย์ Website Google Scholar Account
55 อาจารย์
พิชามณต์ ชาญสุไชย www.elfms.ssru.ac.th/pichamon_ch/ pichamon.ch@ssru.ac.th
56 อาจารย์
สุธา พงศ์ถาวรภิญโญ www.elfms.ssru.ac.th/sutha_po/ sutha.po@ssru.ac.th
58 อาจารย์
พัทธนันท์ ชัยบุตร www.elfms.ssru.ac.th/phatthanan_ch/ phatthanan.ch@ssru.ac.th
59 อาจารย์ ดร. ขวัญชล หัสโยธิน www.elfms.ssru.ac.th/khwanchol_ha/ khwanchol.ha@ssru.ac.th
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ รายนามคณาจารย์ Website Google Scholar Account
60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศิวิไล ชยางกูร www.elfms.ssru.ac.th/sivilai_ja/ sivilai.ja@ssru.ac.th
61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมภูมิ แสวงกุล www.elfms.ssru.ac.th/somphoom_sa/ somphoom.sa@ssru.ac.th
62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต ผังนิรันดร์ www.elfms.ssru.ac.th/bundit_pu/ bundit.pu@ssru.ac.th
63 อาจารย์
อภิชาต กำภูมิประเสริฐ www.elfms.ssru.ac.th/aphichart_ka/ aphichart.ka@ssru.ac.th
64 อาจารย์ ดร. ยุทธภูมิ ธนากิจบริสุทธิ์ www.elfms.ssru.ac.th/yuthapom_th/ yuthapom.th@ssru.ac.th
65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ ศักดิ์ศิริฤทัย www.elfms.ssru.ac.th/siriwan_sa/ siriwan.sa@ssru.ac.th
66 อาจารย์ ดร. พิทยา กลองกระโทก www.elfms.ssru.ac.th/pittaya_kl/ pittaya.kl@ssru.ac.th
แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ รายนามคณาจารย์ Website Google Scholar Account
67 อาจารย์
ปิติมนัส บรรลือ www.elfms.ssru.ac.th/pitimanus_bu/ pitimanus.bu@ssru.ac.th
68 อาจารย์
ประพจน์ ณ บางช้าง www.elfms.ssru.ac.th/parpoj_na/ parpoj.na@ssru.ac.th
69 อาจารย์
วิชชา สันทนาประสิทธิ์ www.elfms.ssru.ac.th/witcha_sa/ witcha.sa@ssru.ac.th
70 อาจารย์
นารีนารถ ปานบุญ www.elfms.ssru.ac.th/nareenad_pa/ nareenad.pa@ssru.ac.th
71 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุปราณี วัฒนสิน www.elfms.ssru.ac.th/supranee_wa/ supranee.wa@ssru.ac.th
72 อาจารย์
สุภาภรณ์ วิมลชัยฤกษ์ www.elfms.ssru.ac.th/supaporn_wi/ supaporn.wi@ssru.ac.th
แขงวิชาวารสารศาสตร์
ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ รายนามคณาจารย์ Website Google Scholar Account
73 อาจารย์
เอกพล เธียรถาวร www.elfms.ssru.ac.th/ekapon_th/ ekapon.th@ssru.ac.th
74 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ www.elfms.ssru.ac.th/surasit_vi/ surasit.th@ssru.ac.th
75 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปาริชาต รัตนบรรณสกุล www.elfms.ssru.ac.th/parichart_ra/ parichart.th@ssru.ac.th
76 อาจารย์
ณรงค์ อนุรักษ์ www.elfms.ssru.ac.th/narong_an/ narong.th@ssru.ac.th
77 อาจารย์
สิริพร มีนะนันทน์ www.elfms.ssru.ac.th/siriporn_me/ siriporn.th@ssru.ac.th
78 อาจารย์
วิโรจน์ ศรีหิรัญ www.elfms.ssru.ac.th/wiroj_sr/ wiroj.th@ssru.ac.th
แขนงวิชาภาพยนต์และสื่อดิจิทัล
ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ รายนามคณาจารย์ Website Google Scholar Account
79 อาจารย์ ดร. พงศวีร์ สุภานนท์ www.elfms.ssru.ac.th/pongsawee_su/ pongsawee.su@ssru.ac.th
80 อาจารย์ ดร. สมศักดิ์ คล้ายสังข์ www.elfms.ssru.ac.th/somsak_kl/ somsak.kl@ssru.ac.th
81 อาจารย์
ปานแพร บุณยพุกกณะ www.elfms.ssru.ac.th/panprae_bu/ panprae.bu@ssru.ac.th
82 อาจารย์
พราว อรุณรังสีเวช www.elfms.ssru.ac.th/proud_ar/ proud.ar@ssru.ac.th
84 อาจารย์
นิติธร อุ้นพิพัฒน์ http://www.elfms.ssru.ac.th/thirawat_tr/
thirawat.tr@ssru.ac.th
85 อาจารย์ ดร. กฤษณะ เชื้อชัยนาท www.elfms.ssru.ac.th/krisana_ch/ krisana.ch@ssru.ac.th
86 อาจารย์
ปวิตร มงคงประสิทธิ์ www.elfms.ssru.ac.th/pawit_mo/ pawit.mo@ssru.ac.th
87 อาจารย์
สมทบ แก้วเชื้อ www.elfms.ssru.ac.th/somtop_ke/ somtop.ke@ssru.ac.th
88 อาจารย์
สมิทธินันท์ ไทยรุ่งโรจน์ www.elfms.ssru.ac.th/smithinon_th/ smithinon.th@ssru.ac.th
แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร
ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ รายนามคณาจารย์ Website Google Scholar Account
89 อาจารย์
สาวิตรี สุวรรณโณ www.elfms.ssru.ac.th/sawitree_ch/ sawitree.ch@ssru.ac.th
90 อาจารย์ ดร. นันทิดา โอฐกรรม www.elfms.ssru.ac.th/nantida_ot/ nantida.ot@ssru.ac.th
91 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภากิตติ์ ตรีสกุล www.elfms.ssru.ac.th/phakit_tr/ phakit.tr@ssru.ac.th
92 อาจารย์
วิภาณี แม้นอินทร์ www.elfms.ssru.ac.th/wipanee_ma/ wipanee.ma@ssru.ac.th
93 อาจารย์
เรวดี ใวยวาสนา www.elfms.ssru.ac.th/rewadee_wa/ rewadee.wa@ssru.ac.th
94 อาจารย์
กัญภัส อู่ตะเภา www.elfms.ssru.ac.th/siripak_ut/ siripak.ut@ssru.ac.th
แขนงวิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด
ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ รายนามคณาจารย์ Website Google Scholar Account
95 อาจารย์
สุวิมล อาภาผล www.elfms.ssru.ac.th/suwimol_ap/ suwimol.ap@ssru.ac.th
96 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประกายกาวิล ศรีจินดา www.elfms.ssru.ac.th/prakaikavin_sr/ prakaikavin.sr@ssru.ac.th
97 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ www.elfms.ssru.ac.th/somdech_ru/ somdech.ru@ssru.ac.th
98 อาจารย์ ดร. ดุษฎี นิลดำ www.elfms.ssru.ac.th/dusadee_ni/ dusadee.ni@ssru.ac.th
99 อาจารย์
ชิโนรส ถิ่นวิไลสกุล www.elfms.ssru.ac.th/chinoros_th/ chinoros.th@ssru.ac.th
100 อาจารย์
ธนิต พฤกธรา www.elfms.ssru.ac.th/tanit_pu/ tanit.pu@ssru.ac.th
101 อาจารย์
อิสรี ไพเราะ www.elfms.ssru.ac.th/isari_ti/ isari.ti@ssru.ac.th