คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560”

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF คลิ๊ก