วจก. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ICMSIT ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 พร้อมการนำเสนอผลงานสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

วันที่ 19 เมษายน 2561    คณะวิทยาการจัดการ  จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ครั้งที่ 5 ( ICMSIT  2018)

ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF คลิ๊ก