วจก. ประชุมกลุ่มการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

 

    วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมกลุ่มการจัดการความรู้ (KM) กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2563   โดยนางสาวนิภาวรรณ ธาราศักดิ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ การมอบหมายหน้าที่การดำเนินงานประจำกลุ่ม การเตรียมเข้าพบผู้ทรงคุณวุฒิ และวาระอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  โดยมี บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำคณะ ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มการจัดการความรู้  เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ 1   คณะวิทยาการจัดการ