ประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกแนะแนวการศึกษาต่อโโรงเรียนโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา