ผศ.ดร. ประทีป วจีทองรัตนา


คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร. สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์


ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ดร.กฤษณะ เชื่้อชัยนาท


รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์


รองคณบดีฝ่ายวิจัย

ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์


รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์สุพัตรา กาญจโนภาส


รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ. ดร.ชารวี บุตรบำรุง


รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

อาจารย์ณรงค์ อนุรักษ์


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์รัศมี รัตนอุบล


หัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิโรจน์ ศรีหิรัญ


หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์

นางสาวนิภาวรรณ ธาราศักดิ์


หัวหน้าสำนักงาน

Paris

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา

อ่านเพื่มเติม
Paris

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์

อ่านเพื่มเติม
Paris

ดร.กฤษณะ เชื่้อชัยนาท

อ่านเพื่มเติม
Paris

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์

อ่านเพื่มเติม
Paris

ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์

อ่านเพื่มเติม
Paris

อาจารย์สุพัตรา กาญจโนภาส

อ่านเพื่มเติม
Paris

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชารวี บุตรบำรุง

อ่านเพื่มเติม
Paris

อาจารย์ณรงค์ อนุรักษ์

อ่านเพื่มเติม
Paris

อาจารย์รัศมี รัตนอุบล

อ่านเพื่มเติม
Paris

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิโรจน์ ศรีหิรัญ

อ่านเพื่มเติม
Paris

นางสาวนิภาวรรณ ธาราศักดิ์

อ่านเพื่มเติม
สาขาการบัญชี
Paris

หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

อ่านเพิ่มเติม
Paris

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ-อาจารย์สาขาการบัญชี

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี 

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี

อ่านเพิ่มเติม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Paris

หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม
Paris

รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Paris

หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ​
รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะวิทยาการจัดการ
 

อ่านเพิ่มเติม
Paris

คณบดีคณะนวัตกรรมการจัดการ

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม
แขนงวิชาการตลาด
Paris

หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

อ่านเพิ่มเติม
Paris

หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์แขนงวิชาการตลาด

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์แขนงวิชาการตลาด

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์แขนงวิชาการตลาด

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์แขนงวิชาการตลาด

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์แขนงวิชาการตลาด

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์แขนงวิชาการตลาด

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์แขนงวิชาการตลาด

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์แขนงวิชาการตลาด

อ่านเพิ่มเติม
แขนงวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์
Paris

หัวหน้าแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์แขนงวิชาการบริหารทรัพยากร

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

อ่านเพิ่มเติม
Paris

หัวหน้าแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

อ่านเพิ่มเติม
แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
Paris

หัวหน้าแขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม
แขนงวิชาการเงินการธนาคาร
Paris

หัวหน้าแขนงวิชาการเงินการธนาคาร

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์แขนงวิชาการเงินการธนาคาร

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์แขนงวิชาการเงินการธนาคาร

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์แขนงวิชาการเงินการธนาคาร

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์แขนงวิชาการเงินการธนาคาร

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์แขนงวิชาการเงินการธนาคาร

อ่านเพิ่มเติม
แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
Paris

หัวหน้าย์แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์แขนงวิชาธุรกิจบริการ 

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์แขนงวิชาธุรกิจบริการ 

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์แขนงวิชาธุรกิจบริการ 

อ่านเพิ่มเติม
Paris
Paris

อาจารย์แขนงวิชาธุรกิจบริการ

อ่านเพิ่มเติม
แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ
Paris

หัวหน้าแขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ 

อ่านเพิ่มเติม
แขนงวิชาวารสารศาสตร์
Paris

หัวหน้าแขนงวิชาวารสารศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์แขนงวิชาวารสารศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์แขนงวิชาวารสารศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์แขนงวิชาวารสารศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์แขนงวิชาวารสารศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์แขนงวิชาวารสารศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม
แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร
Paris

หัวหน้าแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์อาจารย์แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์อาจารย์แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์อาจารย์แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร

อ่านเพิ่มเติม
แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด
Paris

หัวหน้าแขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์สาขาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์สาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์สาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด

อ่านเพิ่มเติม
แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Paris

หัวหน้าแขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์อาจารย์แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์อาจารย์แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์อาจารย์แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์อาจารย์แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

อ่านเพิ่มเติม
แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
Paris

หัวหน้าแขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

อ่านเพิ่มเติม
Paris

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

อ่านเพิ่มเติม
Paris

อาจารย์แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

อ่านเพิ่มเติม
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
Paris

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

อ่านเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Paris

รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม
Paris

นักประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม
Paris

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม
Paris

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

อ่านเพิ่มเติม
Paris

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม
Paris

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม
Paris

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อ่านเพิ่มเติม
Paris
Paris
Paris
ฝ่ายคลังและพัสดุ
Paris

รักษาการหัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ

อ่านเพิ่มเติม
Paris

นักวิชาการพัสดุ

อ่านเพิ่มเติม
Paris

นักวิชาการพัสดุ

อ่านเพิ่มเติม
Paris

นักวิชาการเงินและบัญชี

อ่านเพิ่มเติม
Paris

นักวิชาการเงินและบัญชี

อ่านเพิ่มเติม
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
Paris

หัวหน้างานฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

อ่านเพิ่มเติม
Paris

นักวิชาการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม
Paris

นักวิชาการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม
Paris

นักวิชาการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม
Paris
ฝ่ายบริการการศึกษา
Paris

รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม
Paris

นักวิชาการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม
Paris

นักวิชาการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม
Paris

นักวิชาการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม
Paris

นักวิชาการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม
Paris

พนักงานพิมพ์ดีด

อ่านเพิ่มเติม
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
Paris

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม
Paris

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

อ่านเพิ่มเติม
Paris

นักวิชาการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ
Paris

รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม
Paris

งานวิจัยและบริการวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม
ฝ่ายวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
Paris

หัวหน้างานฝ่ายวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

อ่านเพิ่มเติม
Paris

นักวิชาการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม
Paris

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

อ่านเพิ่มเติม