ประวัติความเป็นมา
คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาเป็นหน่วยงานตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538มีภาระกิจ
ในการให้การศึกษาวิชาการ และวิชาชีพแขนงวิชาต่าง ๆ การทำวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมการปรับปรุง
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538
ซึ่งขณะนั้นสถาบันราชภัฎสวนสุนันทายังมีฐานะเป็น วิทยาลัยครูสวนสุนันทาและคณะวิทยาการจัดการใช้ชื่อว่า  
คณะวิชาวิทยาการจัดการคณะทำงานที่ร่วมกันก่อตั้งคณะ วิชาประกอบด้วย อาจารย์จากภาควิชาเศรษศาสตร์และ รัฐศาสตร์  
คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 3 ท่าน คือ อาจารย์รัชพิณ รัชตะนาวิน อาจารย์เชวง แสนทวีสุข และอาจารย์อภิชาต  
กำภูมิประเสริฐ รวมทั้งบุคลากรจาก หน่วยงานอื่นอีก 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์เปรมจิตต์ สระวาสี จากคณะวิชาวิทยาศาสตร์และอาจารย์สมศักดิ์ ขาวลาภ  
จากหน่วยศึกษานิเทศน์ กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ โดยวิทยาลัย มอบหมายให้อาจารย์เปรมจิตต์ สระวาสี  
เป็นหัวหน้าคณะทำงานในการก่อตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการ ระยะแรกของโครงการก่อตั้งคณะนั้นได้  
ทดลองเปิดสอนในหลักสูตร โปรแกรมวิชาธุรกิจศึกษาก่อน หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 2530จึงดำเนินการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์  
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ    
     
ปรัชญา  : 
 
  “คุณภาพและคุณธรรม”
                                                   
วิสัยทัศน์  :
“คณะวิทยาการจัดการ : คุณภาพและคุณธรรม ชั้นนำด้านการบริหารจัดการและนิเทศศาสตร์"
  “คณะวิทยาการจัดการ : คุณภาพและคุณธรรม ชั้นนำด้านการบริหารจัดการและนิเทศศาสตร์"
                                                                     
พันธกิจ  :     1. ผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจ และนิเทศศาสตร์ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของชุมชน และสังคมยุคเศรษฐกิจ
ฐานความรู้มีคุณธรรม และรู้จักใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง
2. วิจัยสร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ทางบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่สากล
3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์แก่ชุมชน
และสังคมอย่างมีคุณภาพ เพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME สู่สากล
4. ส่งเสริม และสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและธำรงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
     
 

อัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ

“เป็นนักปฎิบัติ ถนัดวิชาการ เชียวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ”

เอกลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการ

“เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดยั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล”

ฝ่าย เบอร์โทรศัพท์
- หัวหน้าสำนักงานคณบดี

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- ฝ่ายพัสดุและการเงิน

- ฝ่ายกิจการนักศึกษา

- ฝ่ายวิชาการ

- ผ่ายวิจัย

- ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

- ศูนย์ปฎิบัติการวิทยุโทรทัศน์

 
02-160-1490

02-160-1491

02-160-1492

02-160-1494

02-160-1495

02-160-1497

02-160-1515

02-160-1090
 
เอกสารเบิกจ่ายของฝ่ายการเงินและบัญชี 
 
ฝ่ายวิชาการ   - จรรยาบรรณบุคลากร 
- จรรยาบรรณบุคลากร
- เอกสารประกอบการยื่นคำร้องต่างๆ ของฝ่ายวิชาการ
- ขอความอนุเคราะห์ลงทะเบียนย้อนหลัง กรณีชำระค่าเทอมล่าช้า
- ขอความอนุเคราะห์ลงทะเบียนล่าช้า
- ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องเรียน คณะวิทยาการจัดการ
- ขอสำเร็จการศึกษาแบบผิดลำดับขั้น
- คำร้องขอเปิดวิชาเรียน
- ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนรหัสวิชา
- ขอความอนุเคราะห์คืนสภาพนักศึกษา
- ขอความอนุเคราะห์ตามเกรด
- คำร้องขอสอบภายหลังจากกำหนดการสอบปลายภาคเรียน
- คำร้องขอเพิ่มรายวิชา
- คำร้องขอถอดรายวิชา
- คำร้องขอยกเลิกรายวิชา
 
ฝ่ายบุคลากรและฝ่ายฝึกอบรม
- ใบลาอุปสมบท
- แบบยกเลิกวันลา
- หนังสือลาออกจากราชการ
- ขออนุญาติเดินทางไปต่างประเทศ
- ขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ
- ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล
- คำขอมีบัตรประจำตัวบุคลากร
- คำขอมีบัตร หรือขอบัตรประจำตัวใหม่
- ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (พนักงานชั่วคราว)
- ใบสมัครนักศึกษาช่วยงาน
- คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยระเบียบ HR13.pdf
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 2547 HR14.pdf
- ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย HR15.pdf
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ HR16.pdf
- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ HR17.pdf
- ระเบียบสภามหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยพนักนงานมหาวิทยาลัย พ.ศ 2550 HR18.pdf
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 HR19.pdf
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2 HR20.pdf
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาหลักเกณฑ์และวิธีลา HR21.pdf
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาหลักเกณฑ์และวิธีการการบรรจุบุคคล HR22.pdf
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาการประเมินผลการปฏิบัติงาน HR23.pdf
- แบบติดตามผลการนำความรู้ไปใช้
- แบบรายงานการฝึกอบรมฯ
 
 ฝ่ายพัสดุ   
- แบบขอเบิกพัสดุ FMS01.pdf
- แบบฟอร์มการยืมครุภัณฑ์ FMS02.pdf
- แบบแจ้งความประสงค์ขอจัดซื้อ - จัดจ้าง FMS03.pdf
- แบบขออนุญาตขนย้ายวัสดุ-ครุภัณฑ์เข้า-ออก Fms04.pdf.
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
- แบบเสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย เงินนอกงบประมาณ ประจำปี FMS04 (1).pdf
- แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณประจำปี FMS05.pdf
 
ฝ่ายธุรการ   
- บันทึกข้อความ FMS11.pdf
- บันทึกข้อความ ออกหนังสือติดต่อราชการภายนอก FMS12.pdf
 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  
- แบบขออนุญาตลาเรียนของนักศึกษา  FMS31.pdf
- แบบฟอร์มขอจองห้องประชุมสโมสรนักศึกษา FMS32.pdf
- แบบยืมอุปกรณ์กีฬา FMS33.pdf
 
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา
 
 ศูนย์ปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์   
 
ฝ่ายประกันคุณภาพ
- ปก คำนำ สารบัญ SAR 2552 (ระดับคณะ) fms1.pdf
- ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน (ระดับคณะ) fms2.pdf
- ส่วนที่ 2 ผลปฏิบัติงานตามแผน (ระดับคณะ) fms3.pdf
- ส่วนที่ 3 รายงานการประเมินตนเอง (ระดับคณะ) fms4.pdf
- ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา (ระดับคณะ) fms5.pdf
- ส่วนที่ 5 ข้อมูลพื้นฐาน (ระดับคณะ) fms6.pdf
- ฟอร์มปก SAR 2552 (ระดับคณะ) fms7.pdf
- ฟอร์มคำนำ (ระดับสาขาวิช) fms8.pdf
- ส่วนที่ 1 บริบทของสาขา (ระดับสาขาวิชา) fms9.pdf
- ส่วนที่ 2 รายงานการประเมินตนเอง (ระดับสาขาวิชา) fms9_1.pdf
- ส่วนที่ 3 ผลการประเมินและการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน (ระดับสาขาวิชา) fms9_2.pdf
- ผลการนตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา FMS9_52.pdf
 
ฝ่ายบริการการศึกษา 
- คู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 1.pdf
- คำนำ 2.pdf
- สารบัญ 3.pdf
- เนื่อหา 4.pdf
1. จัดระบบการบริหารการจัดการในรูปแบบ บริหารเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service)
2. ยึดมั่น ระบบคุณธรรม (Merit System) ในการทำงาน ทุกระบบงานโปร่งใสและตรวจสอบได้
3. ทำงานเป็นทีม กระจายอำนาจและรับผิดชอบ
4.จัดตั้งสภาอาจารย์คณะ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้คณาจารย์ มีส่วนร่วมในการบริหารคณะและตัดสินใจ
5. แถลงนโยบาย การบริหารและการจัดสรรงบประมาณต่อสภาอาจารย์คณะเป็ฯประจำทุกปี
6. ประมวลผลงานผู้บริหารปีละครั้ง
7. พิจารณาความดีความชอบอย่างเปิดเผยและเป็นธรรม โดยจะเฉลี่ยให้กับทุกคนที่ทำงาน การประเมินจะต้องเป็นรูปธรรม มีสิทธิขอทราบการประเมิน
8. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานของอาจารย์และคณะ
9. สร้างสรรค์งาน กิจกรรมพิเศษ และโครงการต่างๆ อาทิ โครงการสามสิบบาทก็เรียนได้
โครงการศึกษาสำหรับชุมชน โครงการสหกิจศึกษา โครงการบริษัทจำลอง โครงการสวนวิชาการ (Garder of Knowledge)และอื่นๆเพื่อจัดตั้งกองทุนคณะ สร้างขวัญและกำลังใจ และความรักสมานสามัคคี
10.จัดทำผลวานทางวิชาการ เอกสารการสอน สื่อประกอบการสอน และตำราหลักในรายวิชา หลักของคณะ
11.ส่งเสริม สนับสนุน และเร่งพัฒนาอาจารย์ให้ได้ตำแหน่งวิชาการ
12.สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนของคณะได้เข้าฝึกอบรม และดูงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
13.จัดตั้งห้องสมุดคณะ
14.จัดตั้งคณะนิเทศศาสตร์
15.ดำเนินการให้โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสังกัดคณะวิทยาการจัดการ และมีศูนย์ฝึกปฏิบัติการท่องเที่ยว
16.ขยายการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับศักยภาพของคณะ และความต้องการของประเทศ
17.สร้างพันธมิตรทางความคิดและธุรกรรม (Strategic Alliance and Synergy) แสวงหาความร่วมมือกับวงการวิชาการ ภายนอกทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนสร้างเอกภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการโดยจัดแผนการเรียน การสอนและบริหารจัดการให้เบ็ดเสร็จในระดับคณะ
18.สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ เพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างศิษย์ เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
19.สร้างบรรยากาศในการทำงานด้วยความรัก ความอบอุ่น และความเอื้ออาทร์ เสมือนเครือญาติคนในครอบครัว
เจ้าของผลงาน ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา                                            Environmental Accounting for Modern Business: Social Responsibility or Economic Competitiveness? (The Case of Thailand) International Journal of Ecological Economics and Statistics
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์ Fairness and Efficiency as Environmentally Determined Factors for Sustainable Development
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ ศักดิ์ศิริฤทัย Housework Efficiency and Economical Systems' Development: A Case Study of Thailand
๔. อาจารย์ ดร.ยุทธภูมิ ธนากิจบริสุทธิ์ Insuring Consumption against The Health and Environmental Shocks: A Case of Thailand Internatinal Journal of Ecology & Development